Přinášíme slibovaný report z druhé prezentace o cyklogenerelu pro České Budějovice, která se uskutečnila 10. února v zasedací místnosti na radnici v Českých Budějovicích. Oproti prezentaci, která proběhla v říjnu minulého roku a zabývala se pouze analytickou částí, se tento týden na budějovické radnici prezentovala již konkrétní opatření  a hlavně zásady, které generel přináší.

Prezentace generelu 10_2_2015_2Prezentace přitáhla dokonce ještě více posluchačů mezi nimi nechyběli někteří radní, zastupitelé, vedoucí odborů, zástupci občanských sdružení či městská policie a zástupci médií. Po hodinové prezentaci od Ing. Adolfa Jebavého, zpracovatele generelu z brněnské firmy ADOS, proběhla neméně zajímavá více než hodinu a půl diskuze o opatřeních a řešeních, která generel přináší.

Prezentace generelu 10_2_2015

Zde je krátký výčet podnětů od veřejnosti a případné odpovědi na problematiku:

 • Parkování u Polikliniky JIH – v řešení
 • Cyklostezka směr Boršov – v řešení (spolupráce obcí Boršov nad Vltavou, Planá, Homole a Litvínovice)
 • Integrace MHD a cyklo – jednání s Dopravním podnikem
 • Držet cyklisty na zemi, nikoliv stavět další lávky – reakce na lávku přes silnici Na Dlouhé Louce
 • Nájezdy na lávky – v řešení na odboru Správy veřejných statků
 • Bezpečné parkování
 • Povinnost investorů zajistit parkování pro cyklisty – město vznese požadavek
 • Přednádražní prostor a cyklopruhy na Mánesově – v řešení, cyklopruhy dle generelu
 • Cyklogenerel do Územního plánu – cíl
 • Zprůjezdnění Jírovcovy ulice obousměrně – existuje projekt, realizace jaro 2015
 • Jaký je časový harmonogram změn? – zprůjezdnění jednosměrek v řádu měsíců, první liniová opatření 2015-2016, Novohradská jaro 2015

Následujícího dne byl generel prezentován dopravní komisi, která doporučila radě města, aby generel schválila. Důležité bude právě rozhodnutí o přijetí radou města a také zastupitelstvem. Abychom se dočkali změn a řešení, které generel představuje je nezbytné jeho promítnutí do územního plánu.

A jaké zásady, doporučení a konkrétní řešení cyklogenerel přináší? A co to vlastně ten generel je?

Základní cíle generelu

Generel cyklistické dopravy je dlouhodobým záměrem, který vymezuje podmínky pro optimální fungování cyklistické dopravy ve městě a určuje potřebu investic pro podporu jízdy na kole. Hlavním cílem generelu je nabídnout cyklistům v Českých Budějovicích infrastrukturu, která zvýší uživatelské standardy pro jízdu na kole a povede k dalšímu růstu užívání jízdního kola v rámci přepravy po městě. To ve svém důsledku povede k větší propustnosti města pro všechny druhy dopravy. Hlavními požadavky na systém jsou:

 • Bezpečnost
 • Plošná dostupnost území
 • Atraktivita propojení
 • Spojitost sítě
 • Plynulost pohybu

Řešení cyklistické dopravy bylo historicky orientované na uzavřený systém bezpečných tras se snahou o minimalizaci
kontaktu s motorovou dopravou. Výsledkem tohoto přístupu je nedostatečně hustá, nespojitá síť cyklostezek a komunikací uzpůsobených provozu cyklistů, která není schopná nabídnout cyklistům plynulost a komfort srovnatelný s automobilovým provozem. Cyklisté proto nadále využívají a budou využívat jedinou síť, která tyto atributy splňuje, a tou je existující síť pozemních komunikací. A to plošně. Někteří proto, že vybudovaná infrastruktura nevyhovuje jejich nárokům, všichni potom proto, že úplnou obsluhu území uvažovaná „cyklistická“ síť nemůže poskytnout.

Z tohoto důvodu se návrh nesoustředí pouze na vybrané komunikace, ale posuzuje celou komunikační síť. Toto posouzení zohledňuje územní vlivy (významné cíle cest a krajinné hodnoty vs. překážky a bariéry v území), dopravněurbanistický a společensko-obchodní význam uličního prostoru (prostoru pozemní komunikace v kontextu funkčního využití přilehlého území) stejně jako jeho úlohu v systému cyklistických propojení (významné vztahy uvnitř města a spojení s regionem). Pro účely dalšího použití generelu slouží výsledný návrh. Ten zjednodušenou formou prezentuje charakteristické typy opatření pro jednotlivé úseky výsledného komunikačního systému a doporučených propojení v území. Neoddělitelnou součástí generelu je soubor vzorových opatření, seřazených do funkčně podobných typů, která lze aplikovat na jednotlivé úseky podle doporučení.

Hlavní směry rozvoje cyklistické dopravy v Českých Budějovicích

Generel identifikuje sedm hlavních směrů, kde je třeba pracovat na zlepšení. Jedná se tedy o komplexní strategii, nejde o izolovaná opatření. Pouze synergie těchto opatření vede k úspěchu, tedy k naplnění cílů generelu.

1. Spojitá síť cyklotras

Jedná se o nabídku rychlých, přímých a bezpečných spojení k nejdůležitějším cílům. Tyto trasy jsou pak rozděleny dle charakteru úpravy (stavební, nestavební). Získá se tak jednoznačný přehled, kde je možno postupovat rychle a ihned realizovat a kde je třeba urychleně přistoupit k projektové přípravě.

2. Průchodnost

Pro cyklistu ji životně důležité moci se plynule pohybovat v dopravě. Proto se plán rozvoje cyklistické dopravy soustředí na přednostní převedení cyklodopravy v křižovatkách, které se nacházejí na hlavních trasách. Zlepšení podmínek na křižovatkách značně přispívá k rychlému, lehčímu a bezpečnému pohybu po městě.

3. Parkování a půjčovny kol

Více cyklistů v ulicích vytváří potřebu po adekvátních parkovacích podmínkách, zejména u cílů cest, tedy v centru
města, u veřejných institucí, u škol, a přestupních terminálů hromadné dopravy.

4. Bezpečnost

Cyklisté jsou nejvíce ohroženou skupinou uživatelů ulic a silnic. Zásady dopravní bezpečnosti musí být zohledněny jednak při realizaci opatření na komunikacích (v ulicích), ale také je třeba působit na veřejnost v rámci kampaní, školení, ale i restrikce.

5. Více druhů dopravy – svoboda volby

Svoboda volby mezi různými dopravními prostředky, zejména kombinace jízdního kola s městskou a příměstskou dopravou zvyšuje svobodu pohybu obyvatel a vzdálenost dojezdu. Cykloplán tak řeší nejen dopravní těžkosti ve vlastním městě, ale i v okolí.

6. Správa a údržba

Uživatelé jízdního kola jsou více než jiní účastníci provozu omezeni vadami povrchu komunikací, nečistotami a podobně. Soustředění cyklistů k okraji vozovky klade zvýšené nároky na údržbu, resp opravu kanalizačních vpustí. Proto je důležité více se soustředit na údržbu cyklotras (ve všech jejich podobách) a sladit ji s údržbou ostatních komunikací.

7. Otevřenost, dialog, informovanost

To, jak město komunikuje s veřejností, která používá jízdní kolo k pohybu po městě je jednou ze známek, jakou prioritu jim dává. Dostatek informací, mapy, značení, kampaně, billboardy, loga kola na MHD, samotná jasně viditelná infrastruktura, to vše (a další věci) je důležitou součástí vstřícné politiky města směrem k cyklistům.

Akční plán rozvoje sítě cyklotras pro období 2014 – 2020

Stavební opatření investičního charakteru

 • Investice do dopravní infrastruktury
 • Realizace vybraných úseků silnic, resp. místních komunikací, které přispějí ke stavebně jednoduššímu řešení problematických úseků a křižovatek na existující komunikační síti
 • Dokončení ulice Zanádražní
 • Realizace komunikačního propojení Strakoncká – Milady Horákové (včetně opatření v hlavním dopravním prostoru)
 • Realizace komunikačního propojení Milady Horákové – Litvínovická (včetně opatření v hlavním dopravním prostoru)
 • Realizace křižovatky Husova tř.- Na Dlouhé louce(včetně cyklistických opatření)
 • Investice do cyklistické infrastruktury
 • Realizace vybraných úseků cyklostezek podél vodních toků, resp. nově budovaných úseků silnic a místních komunikací.
 • Cyklostezky podél ulice Zanádražní
 • Pravobřežní cyklostezka podél Malše v úseku Na Nábřeží-
 • Malý jez (pokud nedojde k časové koordinaci s Povodím, řešit provizorní úpravou)
 • Pravobřežní cyklostezka podél Malše v úseku Javorová-U Červeného dvora)
 • Cyklostezka U Červeného dvora-Říční
 • Levobřežní cyklostezka podél Malše Nové Roudné-Plavská (lávka přes Malši)
 • Lávka Meteor (koordinace s připravovanými pozemkovými úpravami na katastru Plané)
 • Levobřežní cyklostezka podél Vltavy Lávka Meteor – Štecherův mlýn – Litvínovice
 • Cyklostezka Šindlovy Dvory-Stromovka
 • Cyklostezka Kněžské dvory

Stavební opatření neinvestičního charakteru

Drobné stavební úpravy dopravních závad zjištěných v rámci terénních průzkumů na existujících úsecích cyklotras, resp. krátkých úseků cyklostezek propojující v rámci sítě souvislé úseky cyklotras, resp. komunikací s realizovanými cyklistickými opatřeními.

 • Bodové závady
 • Propojky
 • Povrchy v centru města

Organizační opatření

Liniová opatření

Opatření liniového charakteru na vybraných komunikačních tazích ve smyslu preference veřejné hromadné dopravy a cyklistů v souladu s přijatou koncepcí IPODu. Při aplikaci opatření využít telematiky a ovlivňování organizace dopravy v čase a prostoru. Součástí liniových opatření je řešení samostatných cykloobousměrek (mimo zóny 30)

 • Husova – Na Sadech
 • Lidická – Na Sadech
 • Pražská
 • Novohradská
 • Rudolfovská
 • jednosměrky

Tyto ulice jsou podrobně navrženy a jsou přílohou dokumentu.

Plošná opatření

Opatření zaměřená na zklidnění dopravy a omezení zbytných průjezdů územím společně se zajištěním obousměrného provozu cyklistů – Zóny 30

 • Centrum města
 • Pražské sídliště (Pražská – Nádražní)

Bodová opatření

Opatření zaměřená na preferenci cyklistů v prostoru vybraných křižovatek (V19) budou navazovat na upravené signální plány, resp. nezbytné úpravy VDZ v prostoru dotčených křižovatek.

Ostatní opatření

 • Parkování kol – Vybrané lokality (přestupní terminály IDS, veřejné instituce, školy) budou vybaveny stanovišti pro parkování kol s odpovídajícím množstvím stojanů.
 • Bezpečné cesty do škol – V rámci programu Bezpečné cesty do škol bude v době nástupu do školy regulováno zásobování v nejbližším okolí škol.

Kompletní dokument bude vyvěšen na stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz). O zveřejnění Vás budeme informovat a odkaz zveřejníme na našich stránkách a FB profilu.

Zdroj: Ing. Adolf Jebavý a kolektiv: Generel cyklistické dopravy města České Budějovice

Prezentace cyklogenerelu podruhé a jeho stručná charakteristika
Štítky:        

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..